Subs / Syrians

  • Menu Home > Subs / Syrians

  • Italian

   Sm $7.99 | Lg $8.99
  • B.L.T.

   Sm $8.99 | Lg $9.99
  • Ham & Cheese

   Sm $7.99 | Lg $8.99
  • Turkey

   Sm $7.99 | Lg $8.99
  • Genoa Salami

   Sm $7.99 | Lg $8.99
  • Roast Beef

   Sm $8.99 | Lg $9.99
  • Tuna

   Sm $8.99 | Lg $9.99
  • Seafood

   Sm $8.99 | Lg $9.99
  • Meatball

   Sm $7.99 | Lg $9.99
  • Sausage

   Sm $7.99 | Lg $8.99
  • Veal Cutlet

   Sm $8.99 | Lg $9.99
  • Gyro

   8.99
  • Vegetarian

   Sm $7.99 | Lg $8.99

   Mushrooms, Green Peppers, Black Olives, Onions, Pickles, Lettuce, Tomatoes

   you pick: cheese, additional veggies & condiments

  • Cheeseburger Sub

   Sm $8.99 | Lg $9.99
  • Chicken Tender Sub

   Sm $8.99 | Lg $9.99

   Plain, Buffalo, Parm